Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ashe Build Guide by Crystalz

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


1K
Views
0
Comments
0
Votes
League of Legends Build Guide Author Crystalz

Ashe -- The Basic Carry

Crystalz Last updated on September 16, 2012
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

3
7
10
12
13
Ability Key Q
1
4
5
8
9
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Skill Sequence

+skill Q không dùng để farm quái...chỉ dùng khi rượt đuổi
+skill W được dùng để farm và harass đối phương nhưng phải chú ý vì Ashe có lượng mana tương đối thấp,dễ bị gank sớm
+skill E dùng dể lấy sight đồng thời được cộng thêm tiền nên cần phải nâng 1 điểm...do skill free mana nên phải tận dụng hết tối đa...sử dụng vào những lúc cảm thấy không an toàn
+skill R có thể dùng để mở combat từ phía xa...có thể dùng để kết liễu đối phương ở lane hoặc hỗ trợ đồng đội ở các lane khác...chú ý khi bắn sang các lane khác cần phải PING cho đồng đội để có thể phối hợp tốt...nên tìm ở vị trí thích hợp để có thế dính đối phương nhiều lane [tốt nhất là canh vị trí sao cho đối phương ở top và mid [có thể cả lane btm] và mình đứng thành 1 hàng thẳng