Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Caitlyn Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.898
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Caitlyn not to kill

Last updated on February 8, 2012
Twitch Tip the Author

Ability Sequence

1
4
7
9
10
Ability Key Q
2
5
13
14
17
Ability Key W
3
8
12
15
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Chapter 1

Nie jest ważne w jakiej kolejności będziemy zbierać przedmioty do tych głównych itemów.
Dzięki temu buildowi będziemy praktycznie nie do pokonania, super szybkie strzały będą nam regenerować życie w takim tępię że przeciwnik będzie tylko mógł oglądać swoją śmierć i to jak uzupełniamy sobie resztę życia na minionach.