Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Riven General Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.6K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author

Guide Riven dành cho người Việt

Last updated on January 6, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
8
12
14
17
Ability Key W
2
10
13
15
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Nhận xét về Riven

Riven là một tướng mạnh từ đầu game tới cuối game, có khả năng nhảy hip hop khá tốt, dễ gây rối đội hình đối phương với Q, áp sát tốt và có cả stun,skill cuối chém gió khá mạnh .
Khi chơi Riven bạn phải bình tĩnh đừng xả hết skill 1 lần mà phải tận dụng kỹ năng nội tại của Riven : 1nhảy 1chém . Chú ý lượng máu của đối phương(1 nấc thanh máu = 100 máu) mà dứt điểm bằng unti


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion