Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Lux Build Guide by sorachan1909

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author sorachan1909

Hybird Lux (Troll)

sorachan1909 Last updated on May 27, 2014
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
9
12
13
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
5
7
8
10
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 3


Guide Top

Điểm mạnh và yếu:

Mạnh:
- Bất ngờ cho đối thủ.
- Nổ dame rất tởm.
- Khóa, làm chậm, quấy rối dễ dàng
Yếu:
- Người chơi phải cứng tay
- Đầu game rất tốn năng lượng!
- Rất giấy, siêu giấy! Bị bắt là lên bảng!
- Phải cực kì chính xác, 1 skill trượt khi đang đi lane hay combat sẽ là thảm họa!
- Được ăn cả ngã về không!
- Rất dễ ăn chửi bởi đồng đội!


Guide Top

Bảng ngọc

9 Ngọc đỏ "lưỡng tính"
9 Ngọc xanh cộng năng lượng
9 Ngọc vàng cộng tốc độ đánh
2 Ngọc Tím cộng sát thương phép thuật
1 Ngọc Tím cộng tốc độ đánh
Vì nó là hybird nên mình dùng ngọc hybird, ngoài ra đây là champ dùng kha khá năng lượng nên đầu game sẽ rất khát, cần bổ sung = 9 viên ngọc + năng lượng.
Tốc độ đánh vốn có rất chậm, nên phải thêm một chút cải thiện.


Guide Top

Bảng bổ trợ ( như trên)

Phải lên cả sát thương phép thuật và sát thương vật lý, không phải bàn nhiều.
Cộng 3 điểm vào hồi năng lượng giúp đi lane lâu hơn chút.


Guide Top

Cách chơi

Combo thì đơn giản : (Q) - Đánh thường - (E) - Đánh thường - (R), Hoặc (Q) - đánh thường - (R) - Đánh thường (E) - Đánh thường. Chỉ cần ngắm thật chuẩn.

Stack Stack Stack Stack Max Stack cái Sách chiêu hồn và Kiếm vùng kín. Cố gắng hạn chế bị giết.
Luôn đứng ở tuyến sau, tham gia mọi combat có thể.

Khi combat tổng thì chọn vị trí khóa tướng carry của team bạn và đánh thường vào.
Vì có sát thương vật lý cộng với nội tại của Lux và từ Thủy kiếm ( Tam hợp kiếm) nên nổ khá đau.