Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Lux General Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.608
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Laktosjockes lux

Last updated on December 1, 2013

Ability Sequence

2
8
10
12
13
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
1
4
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


1

Early game e på deras hjälte med autoattack efter för att procca passive. När dom är låga så landa en q, autoattack, e autoattack och döda dom med en ulti. Är dom squishy så kan combon q,e,r fungera också. I teamfights står du äckligt långt bak och försöker w på så många i ditt team som möjligt. Försöker någon komma nära dig så backar du och kastar q. Efter level 11 så är det rätt låg cooldown på din ult, så du kan använda den till att pusha lanes.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion