Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Jinx Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.410
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author

Lol prywatne

Last updated on September 30, 2014
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
Cheat Sheet

Jinx Build

Ability Sequence

1
8
10
12
13
Ability Key Q
2
4
5
7
9
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 4


Jak powinno się grać na linii.

Staraj nie strzelać za dużo rakietami z twojego q, ponieważ zużywa to manę. Staraj się też czasami trochę obijać przeciwników z twojego w oraz kiedy będziesz w 100% pewna, że nie umrzesz atakuj ich podstawowymi atakami (prawy klik gg).