Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Nasus General Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
League of Legends Build Guide Author

Nasus Solo Top ( Season 4) PL

Last updated on December 30, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 3


Table of Contents
Guide Top

Farmienie

Nasus jest postacią o potężnym DMG. Jeżeli umiesz stakować Q to będzie wszystko w porządku i nie masz się co martwić. Stakowanie z Q wygląda tak:
1 minion = 3 staki = +3 DMG do Q nasusa
100 minion = 300 staków = +300 DMG do Q nasusa
i tak dalej.


Guide Top

Praca Drużynowa

Do teamfightu przystępuj od 6 poziomu, jeżeli wgl taki się zdarzy. W pole gdzie jest najwięcej przeciwników dawaj E dzięki temu osłabisz ich pancerz.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion