Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Akali Build Guide by tieudaovuong

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author tieudaovuong

super akali

tieudaovuong Last updated on October 10, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

god

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
13
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


GG

Lưu ý đối với dân chơi :

* Với lượng ad tương Đối tại lv 1 > regen cực tốt vớivà dễ last hit creep > lợi thế hơn khi solo lúc quá ít skill > tạo tiền đề cho thủy kiếm ........


* Đồ bắt buộc phải lên trước lv 6 > combo cực shock + regen ổn định ....


Lưu ý đối với dân thường : ...


* Ko nên tham gia giao tranh khi cooldown >> học cách đặt vòng tránh thai cho tốt >>>>

* ko combo Q + E khi có thể đảm bảo combo Q + base atk >>>>>