Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.741
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Twisted Fate - Build from Polish Guy

Last updated on January 2, 2011

Stackujemy-->wybieramy pomararanczowa karte -->do przeciwnika -->uzywamy stuna -->-->_____________________________________________________________________________________________
TF budowany pod AP bez lich bane jest nic nie wart. Przed zlozeniem go nie kozacz za bardzo
_____________________________________________________________________________________________
Ostatni item sk�adamy zależnie od przeciwników w przeciwnym teamie.