Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Warwick Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author

ww king of jungle

Last updated on July 10, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

2
3
5
7
9
Ability Key Q
1
13
15
17
18
Ability Key W
4
8
10
12
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Dragon 5-7 lvl

Na poziomie 2-6 robimy ganki. Jeden z nich musi być udany i wtedy na poziomie 5-7 wracamy się by kupić latarnie i potki. Idziemy stawiamy totem by wiedzieć czy ktoś nie nadchodzi i zaczynamy bić smoka. Po zabiciu go wracamy się kupujemy buty i wracamy do roboty.


Guide Top

Używanie E

E mamy wyłączone by nie zdradzić nasze obecności. Włączamy je dopiero gdy się ujawnimy przeciwnikowi lub go szukamy.


Guide Top

Itemy

Nie zapominajmy używać itemów do wardowania i spowalniania.