Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Sion Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

AD SION SOLO TOP

Last updated on November 3, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Sion solo top.

Staramy się zabić jak najwięcej minionów/leśnych potworów, aby zaoszczędzić miejsce na przedmioty offensywne. Gdy w drużynie przeciwnej znajduje się więcej graczy pod ad, lub gracz pod ad kreuje grę dokupujemy Atmę, gdy jest taka sama sytuacja, lecz graczem najlepszym jest postać pod ap składamy Malmoriusa. Bardzo prosty, a za razem skuteczny build, gwarantuję zabicie Barona bez ulti. :>. Oczywiście w odpowiednim momencie sprzedajemy przedmiot regenerujący naszą manę i hp (swojego golda oddał), na rzecz kolejnego Phantom Dencera. To samo można zrobić z butami.