Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Jax Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.4K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Şampiyonlar Türkler İçin

Last updated on January 14, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #23 in
Top Lane
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
8
10
12
14
Ability Key W
2
13
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Tanıtım

Jax kasmak isteyenler Ad kasmalıdır.Oyuna girdiğimizde önerilen itemlerde bu itemlerin bi kaçı var fakat jax'a Ap (Ability Power) kasmak yerine Ad(Attack Damage) kasmak daha etkilidir

Mesela Jaxa 3lü kuvvet kasmak hem pahalı ve uzun sürer.Onun yerine Jax'a saldırı hızı ve can çalma kasarak oyunun basında daha etkili olabilirsiniz vede sürekli base dönmenize gerek kalmaz.Minyon keserekte can doldurabiliriz.


Guide Top

Rünler

Rünlere pek bişi anlatmaya gerek yok açıkçası zırh saldırı gücü ve büyü direnci alsanız yeter.Tabi 20 lwl olucna alın :)


Guide Top

Yetenekler

Çoğu oyuncu jaxta ilk karşı saldırı skilini açar fakat bu yanlıştır.Sıçrama saldırsını açmak daha karlıdır.Fakat doğru olduğu zamanlarda vardır.Oyunun basında jungle yada çime pusup beklicekseniz işinize yaracaktır.Sıçrama saldırısıylada minyonlar gelene kadar beklenir ve adamlara vurkaç yapmak için kullanmak karlıdır.