Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Trundle Build Guide by Guest

AP Caitlyn - Unbelievaiable Jungling

AP Caitlyn - Unbelievaiable Jungling

Updated on August 18, 2011
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Build Guide By Guest 2,872 Views 0 Comments
2,872 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author Trundle Build Guide By Guest Updated on August 18, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Spells:

LoL Summoner Spell: Clairvoyance

Clairvoyance

LoL Summoner Spell: Rally

Rally

Caitlyn - jungler?

Wszyscy myślą, że Caitlyn nie może być junglerem - lecz oni są w błędzie. Pułapka może zostać użyta na baronie i spowodować, że Caitlyn zabije go na 3 poziomie! Niewiarygone, lecz prawdziwe.
Back to Top

Pamiętajcie!

Pamiętajcie, że jeżeli chcecie stworzyć cudowną junglerkę Caitlyn, na początek kupcie Zhonay's Ringa na początek. Jest warty swojej ceny, zważając na to, iż kosztuje tylko 0 golda! Następnie kupcie Negathron Cloak, gdyż obrażenia otrzymywane od Barona są w większości obrażeniami magicznymi. W late game wystarczy nazbierać na 5 sztuk Giant Beltów i możemy śmiać się z płaczących wrogów, których niszczymy kombinacją pułapka + ultimate!
Back to Top

Pułapki.

Pamiętajcie o rozstawianiu pułapek w miejscach, gdzie wrogowie najczęściej bywają (za inhibitorem, nexusem i w krzakach przy golemach). TO KAWAŁ DOBREJ PUŁAPKI!
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author
Guest Trundle Guide
Vote Vote
AP Caitlyn - Unbelievaiable Jungling

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide