Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Trundle Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

AP Caitlyn - Unbelievaiable Jungling

Last updated on August 18, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
18
Ability Key Q
2
10
Ability Key W
4
5
6
7
8
9
Ability Key E
3
11
12
13
14
15
16
17
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
2/
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
1/
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 15


Guide Top

Caitlyn - jungler?

Wszyscy myślą, że Caitlyn nie może być junglerem - lecz oni są w błędzie. Pułapka może zostać użyta na baronie i spowodować, że Caitlyn zabije go na 3 poziomie! Niewiarygone, lecz prawdziwe.


Guide Top

Pamiętajcie!

Pamiętajcie, że jeżeli chcecie stworzyć cudowną junglerkę Caitlyn, na początek kupcie Zhonay's Ringa na początek. Jest warty swojej ceny, zważając na to, iż kosztuje tylko 0 golda! Następnie kupcie Negathron Cloak, gdyż obrażenia otrzymywane od Barona są w większości obrażeniami magicznymi. W late game wystarczy nazbierać na 5 sztuk Giant Beltów i możemy śmiać się z płaczących wrogów, których niszczymy kombinacją pułapka + ultimate!


Guide Top

Pułapki.

Pamiętajcie o rozstawianiu pułapek w miejscach, gdzie wrogowie najczęściej bywają (za inhibitorem, nexusem i w krzakach przy golemach). TO KAWAŁ DOBREJ PUŁAPKI!