Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Draven Build Guide by Guest

ADC end the game before it's too late [Draven Guide for S I L V E R S]

ADC end the game before it's too late [Draven Guide for S I L V E R S]

Updated on October 18, 2022
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Build Guide By Guest 706 Views 1 Comments
706 Views 1 Comments League of Legends Build Guide Author Draven Build Guide By Guest Updated on October 18, 2022
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: child predator (zoe is not a kid right?)

Domination
Dark Harvest
Taste of Blood
Eyeball Collection
Ingenious Hunter

Precision
Legend: Alacrity
Coup de Grace
Bonus:

+10% Attack Speed
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

1 2
SPELLS TO CHOOSE
LoL Summoner Spell: Barrier

Barrier

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

Ability Order Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

end the game before it's too late [Draven Guide for S I L V E R S]

By Guest
what to put here?
I don't know what to put here so i'll skip.
Another?
what
Aaah, I see.
Watashi no na wa Kira Yoshikage. Renrei sanjyuu sansai. Jitaku wa Morioh-cho hokuto no bu no bessojidai ni ari, kekkon wa shiite-inai, *cue Shigechi confusion 100* Shigoto wa Kame-yu chen-ten no kai sha-in de, maiinichi osokuto mo yoru hachii-ji made ni wa kitakusuru * cue shigechi whimpering in fear and confusion more* Tabaco-o wa sumanai, sake wa tashinamu-tedo, yoru juu-ichi ji ni wa toko nitsukii, kanarazu hajii-jikan wa suii-min o toru yo-o ni shiiteiru. *Shigechi whimpering more* Neru mae ni at-ta-kae miruuku o nomi ni-juu pun hodo no suutorechi de karada o homu-***** kara toko nitsuku-to hodon do asa made jukusui-sa *Shigechi screaming internally becomes external* Akanbo no yo ni hiro ya suutoresu o noku sazu nii asa me o samaserunda. Kenko-o shintan de mo ijyo na****o iwaretaiyo.

Watashi wa tsune nii kokoro o heion o ne-gate ik-terun ningen toyukoto o setsumei-*****-iru no dai-yo. Kachi make ni koda wa-tari, atama o kakaeruyoo na torabuuruu to ka, yoru mo nemurenai to ita teki o tsukuranai. Toyuu no ga watashii no shakai ni taisuru shise de ari, sorega jibun no ko***u da to toyuukoto o *****iru. Mo-tomo tatakatte da to*****mo, watashi wa dare ni mo makenn ga ne...
Final
I AM STUCK AT SILVER HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author
Guest Draven Guide
Vote Vote
end the game before it's too late [Draven Guide for S I L V E R S]

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide