Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Fiddle by Matzel

Last updated on December 23, 2010
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

4
13
15
17
18
Ability Key Q
1
3
5
7
9
Ability Key W
2
8
10
12
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
3/
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Witam,
Jest to build dla fiddlesticka żyj�cego w lesie ;) Naszym pierwszym celem b�dzie golem, po pierwszym drainie od razu uzywamy poty do hp i ingnite a autoatackiem ubijamy poboczne creepy ;) Ignite mozna uzywac podczas draina lecz potki juz nie! Nastepnie idziemy uleczyc sie troche na wilczkach i golemach, potem zjawy i lizard. Na 5 lvl (koniecznie musisz mie� aure od golema) idziemy po smoka. Powinienes miec juz 6 lvl i rozpocz�� swoj� przygode na polu walki. Po pierwszym udanym ganku b�dź ze spor� ilo�ci� z�ota można i�� do sklepu.
Do oko�o 11lvla siedzimy w lesie i skaczemy po liniach (przeciwnik nigdy nie wie, gdzie i za ile si� pojawisz). Po 11 staramy chodzi� si� z drużyn� i do lasu wpada� sporadycznie. Jak najcz��ciej staraj si� ubija� smoka, dwa czy trzy takie wypady i drużyna jest +390 golda na �ba i oko�o lvla dwóch do przodu.

Swoje ulti staramy si� castowa� z krzaków, zza rogów itp. Tak by przeciwnik tego nie widzia�. Można też to robi� w g�stym tf, gdzie nikt tego nie zauważy ;) Staramy si� castowa� swoje ulti delikatnie za plecy przeciwników, tak by mieli oni wyj�cie wbiec na Twoj team, b�dź przebiega� przez ca�e Twoje ulti ;) Po użyciu ulti rzucamy od razu kruki, na jedn� osobe terrify i draina je�li przeciwnicy nie zaczynaja uciekac ;) Draina staraj si� używac na osob� z duż� iloscia HP (tak by nie padla po 2s) i ma�� ilo�cia m. res. (by� si� co� leczy�).