Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Fizz Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.4K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

FIZZ IS FEEDING AP 613 ULTI 1100 HP 4150 PORADNIK PL

Last updated on June 24, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

3
4
5
7
9
Ability Key Q
1
8
10
11
13
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
12
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 22

 
 
 
 
 
Durability
2/
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


FIZZ IS FEEDING AP 613 ULTI 1100 HP 4150 PORADNIK PL

Nie ma sensu się rozpisywać więc napisze krótko i na temat. Fizz jest jedną z najlepszych postacie pod AP jaką do tej pory grałem a mam już rozegrane ponad 1500 pojedynków więc wiem o czym mówie. Z tym bulidem nawet master nafeedowany boi się podejść. Postać dobra na mida jak i na line. Nie bać się od razu rzucić ulti a następnie doskoczyć do przeciwnika. Należy pamiętać o BLUE, gdyż bez niego mana na niskich lvl-ach szybko się kończy. "E" jest wyśmienite przy uciekaniu lub szybkim poruszaniu sie przez mape. Można śmiało skakać przez krzaki. Bardzo przydatne przy uciekaniu od ulti fiddla lub katariny. Natomiast czar po jednym skoku (kliknięciu) jest odporny na ulti karthusa, nunu ... itp.

[img=]
[img=]