Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Fizz General Guide by lipharDYT

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.22K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author lipharDYT

Fizz PL build

lipharDYT Last updated on June 2, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

3
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
1
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 23

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 7


Table of Contents
Guide Top

Runy

Tak wybrane runy - dodające ap na start - pozwolą nam szybciej pokonać wroga.


Guide Top

Przedmioty

Kupienie dwóch pierścieni Dorana da nam dobrą regenerację many i 30 dodatkowych ap. Pozwoli to na harass ze skilli oraz szybsze pokonanie przeciwnika. Potem składamy buty maga.
Następnie składamy Różdżkę Wieków, która da nam manę, hp i trochę ap. Dzięki Kapeluszowi Rabbadona będziemy mieli wiele ap. Następnie składamy Zmorę Licza.
Mamy zapełnione 6 miejsc. Pora przejść do sprzedawania pierścieni Dorana. Za pierwszy pierścień kupujemy Klepsydrę Zhonyi, która doda nam ap, defa i w krytycznych sytuacjach może nas uratować.
Za drugiego dorana kupujemy Kostur Pustki, który da nam ap oraz przebicie odporności.


Guide Top

Umiejętności

Na pierwszym poziomie dodajemy punkt w Psotnika/Rozrabiakę(Playful/Trickster) [E].
Pozwoli to na unikanie skilli, sprawdzanie dżungli i ucieczkę.
Na poziomie drugim dodajemy punkt w Trójząb(Seastone Treadent) [W]. Dzięki temu łatwiej będzie nam lasthitować miniony, gdyż Trójząb biernie zadaje obrażenia w czasie.
Na poziomie trzecim dodajemy punkt w Cios Jeżowca(Urchin Strike) [Q].
Pierwszy maksujemy skill Cios Jeżowca [Q], gdyż zadaje on największy dmg. Później maksujemy Trójząb [W], który zwiększa obrażenia naszego combo i przeszkadza przeciwnikowi w regeneracji zdrowia. Skill Psotnik/Rozrabiaka [E] maksujemy jako ostatni. Oczywiście w międzyczasie dodajemy punkty w ulti.


Guide Top

Combo

Combo Fizza można podzielić na:
1) harass - kolejność: W>Q>ucieczka z E
2) zabijanie - kolejność: W>Q>E>R i ew. Ignite / R>W>Q>E i ew. ignite

Ad. 1 - Używając W nasze hity i skille zadają więcej dmg i przeszkadzają przeciwnikowi w leczeniu. Wtedy atakując z Q zadajemy obrażenia i zostawiamy głębokie rany. Wtedy uciekamy z E.

Ad. 2 - Używając W nasze hity i skille zadają więcej dmg i przeszkadzają przeciwnikowi w leczeniu. Wtedy atakując z Q zadajemy obrażenia i zostawiamy głębokie rany. Atakujemy z E i rzucamy rekina w przeciwnika - on go spowolni i pozwoli dogonić, rzucić ignita i pobić z hitów. / Rzucając rekina spowalniamy przeciwnika, wtedy używamy W, atakujemy z Q, bijemy przez chwilę, doganiamy z E, bijemy dalej. Wtedy możemy rzucić ignita.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion