Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Fizz Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.922
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Fizzova Gajda pre mladého Guliho

Last updated on January 28, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ability Key Q
4
Ability Key W
5
Ability Key E

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Úvod

Ahoj, Guli. Keďže dnes večer sú tu ľudia k sebe naozaj úprimný, prichystal som si také malé vyznanie aj ja. Za Fizza nehráš veľmi dobre, vskutku hráš strašne napiču a preto som sa rozhodol Ti touto gajdou aspoň trocha pomôcť zvýšiť tvoju slabú výkonnosť.


Guide Top

Summoner spells

Výber summoner spellov je absolútne jasný pri atakovaní súperov svojím trojzubcom je dôležité iba to, aby si v boji vydržal čo najdlhšie a minul svojím súperom čo najviac políčok života, dúfajúc že absencia skillov u tvojich kamarátov nie je na tak vysokej úrovni ako u teba a dokážu si tak v boji poradiť aj bez teba. Je úplne jedno ktoré z dvoch tlačítok (F,D) zmačkneš prvé, jednoducho do nich udri naraz a s určitou dávkou šťastia to hádam aj prežiješ. To je však naozaj iba nepotrebný bonus.


Guide Top

Itemy

Ako vidíš, zbrane ktoré si kupuješ u starého tíma sú veľmi efektívne v boji na blízko a vyhýbaš sa tak používaniu svojich abilít, tobôž ultimátnej schopnosti, ktorej často veľmi zlý mechanizmus používania nám mnohokrát znemožnil vyhrať tímové boje.


Guide Top

Ability

Jedinou abilitou ktorú si povyšuješ je tá prvá, to Q, čo sa ti stakuje s atak demidžom. Iných sa v duchu fair play a pre dobro tímu prosím, prosím, nedotýkaj. hra ti bohužiaľ nedovoľuje nepovyšovať si niektoré ability, aj napriek tomu sa ich prosím snaž ignorovať. Na druhej strane chvalabohu, žiaľbohu, a niekedy je to aj chvalabohu, že žiaľbohu, že nemusíš používať tú hnusnú nefunkčnú ultinu ktorú by si k tomu všeetkému musel aj mieriť. Strašná hlúposť.


Guide Top

Rúny

Atak demidž šetko.