Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Garen Build Guide by Eccrine

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.7K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Eccrine

Immortal Tops (Türkçe) Ölümsüz Solo Top karakterleri

Eccrine Last updated on March 2, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
8
10
12
13
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Evet neden Garen?

Çünkü Passivi solo top olmak için yaratılmış
Çünkü rahatça farm yapmaya izin veren skilleri var
Çünkü rahat rahat gang yemiyosunuz
Kısa ve Öz Garen sizin adamınız


Guide Top

İtemlere gelince

Karakterimiz zaten hp ağırlıklı bi karakter olduğundan başta basit bi attack alıyoruz ardından tank itemlerimizi alıcaz.Yukardaki sıralamaya devam edebilirsiniz


Guide Top

Oynayışa gelince

Genel olarak ayakkabıyı aldıktan sonra karakterimizin fazlasıyla hızlı olduğunu görüceksiniz bide buna DECISIVE STRIKE (Q) ekleyince dahada hızlanıcak o yüzden bu yeteneği çalılıkta gizlenip ani saldırılar yapıp kaçmak için kullanabilirsiniz yada kaçmanız gerektiğindede kullanabilirsiniz
Ama bizi lanenımızda tutacak en iyi özelliğimiz Passive özelliğimiz olan PERSEVERANCE bu özellik sayesinde belirli bi süre düşmanınızdan hasar almadığınızda canınızın daha hızlı dolmasını sağlıyo yani belirli aralıklarla düşmanınızı rahatsız edip onun canını düşürürken aynı zamanda kendi canınızın daha fazla olmasını sağlıyabilirsiniz ve buda size büyük bi üstünlük sağlar


Guide Top

Devamı Yakında


Guide Top

Introduction