Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Jinx General Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.855
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Jinx , znaczy Jinx :]

Last updated on August 14, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Jinx jako postać.

Jinx to najlepsza AD Carry, lecz to nie wszystko. Liczą się umiejętności, a nie sam Build.
Ta Bohaterka bardzo dobrze się sprawuje na Midzie, Topie, Bocie.
U dowodnie wam to w następnej części.
Naszymi Spellami będą Ignite oraz Flash.
Ignite dobijamy gracza z niskim poziomem HP, a Flashem uciekamy bądź gonimy.
Polecam również Bariere oraz Flasha.
Bariera potrzebna jest nam do tego, gdy Hp spadnie nam na przykład do 20 Hp a Gracza ktorego gonimy bądź on nas, ma 100 HP. Warto jest w takim przypadku użyć Bariery. Dostajemy taką ochronę na dwie sekundy i w ten sposób możemy spokojnie zabić gościa ze sto Hapsami :)


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion