Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Karthus General Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Karolov build na Karthusa pre Rosa

Last updated on January 28, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

4
Ability Key Q
1
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ability Key W
2
Ability Key E
6
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 1


Table of Contents
Guide Top

Úvod

Roso, Karthusa nemôžeš hrávať tak na kokot, jak si to robieval. Tento build ti pomôže zlepšiť určité aspekty tvojej hry, ktoré ti veľmi nešli (a priznajme si, nebolo ich málo, ale každá chyba sa dá odstrániť ;))


Guide Top

Jadro

Takže treba si všimnúť, že absolútne ignorujeme Ability Power, ktoré si hlúpo pokladal za dôležité na Karthusovi. AD Bruiser je ten správny smer, ktorým treba ísť. Čo sa týka abilít, musíš maxovať stenu, ostatné ability sú len doplnkové. Preto do steny investujeme 15 skill pointov. Vysvetlenie? Nechceme, aby sa k nám niekto dostal, môžeme harasovať na diaľku a s penetráciou ktorú máme, je to v prípade našeho buildu ultimátny damage. Vzhľadom na to, že budeš AD, oponenti nebudú stavať Magic Resist a teda ultimou môžeš fajnovo dorážať (čo ti doteraz príliš nešlo)


Guide Top

Záver

Dúfam, že sa ti podarí vylepšiť svoje herné umenie, keď som ti objasnil, že ako vlastne v skutočnosti ten Karthus funguje. Nemáš za čo Roso ;)


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion