Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Karthus Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.4K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Karthus Guild

Last updated on September 4, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 8

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 1

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
3/
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
1/
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Guide Top

Introduction

Dạo qua diễn đàn mà mình vẫn chưa thấy ai viết về champ karthus (my love -_-) .Vì vậy mình mạn phép viết guild này để mọi ng tham khảo .
Có thể nói karthus là một champ gây khó chịu nhất ko chỉ đối với newbie mà cả những pro ELO . Với bộ skill gây dam lớn cùng và uti bá đạo khiến cho bao kẻ đang hấp hối sợ hãi , với passive
của mình cái chết ko là nghĩa lí gì với 7s sau khi chết có thể vô tư cast skill.


Guide Top

Runes

Bộ rune thì khá đơn giản chỉ cần tt cho Magic pen + với AP , cố gắng có nhìu AP nhất có thể


Guide Top

Summoner Spells

Ở đây mình sử dụng 2 skill là teleport và revive.Với bộ skill này bạn co thể tham gia combat ở bất cứ đâu để kịp thời hỗ trợ đồng đội , với một lần hs viêc giết bạn trong combat là hoàn toàn vô ích và ta lại có thể quay trở lại để vét máng =))


Guide Top

Skill Sequence

-Max skil1 1 trc để dễ dàng harrass đối phương ngay từ đầu game và fam tốt hơn
-Lấy 1 điểm skill 2 ở lv 4 để có thể hỗ trợ đồng đội trong việc kill champ
-Tăng dều skill 3 sau skill 1 vì đây cũng là skill quan trọng trong combat khiến đối phương bị rút máu nhanh chóng
-Uti lấy đúng lv