Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Brand Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.12K
Views
12
Comments
15
Votes
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Mocny Brand

Last updated on December 12, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
3/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Introduction

Dzięki naszemu ulti wyskilowanemu na maxa jesteśmy dobzi.


Guide Top

Creeping / Jungling

Nie junglujemy, ale można.


Guide Top

Runes

Kupujemy ich najwięcej jak sie da. Ja tu dałem dla przykładu całkiem sporo.


Guide Top

Masteries

Bierzemy drzewko ofensywne. Preferuje takie.


Guide Top

Items

Moim zdaniem, jeśli nastakujemy 6 bloodtirsterów to będziemy mieli każdego na raz.


Guide Top

Skill Sequence

Ulti jest najsilniejsze, można barona sksuć łatwo i przy okazji zabic kogos. Bierzemy więc od razu ulti. Na jungle można wziąć ten taki wybuch co wybucha po 2 s.


Guide Top

Summoner Spells

Wskrzeszenie sie bardzo przydaje, gdy pushują wam inhiba, to tu im tak wyskakuje niespodziewanie taki Brand. Można ocalić dzięki temu team. A Jasnowidzenie to sie przydaje jak ktoś ma junglera, to wtedy dajemy to na blue, i on ma spine.


Guide Top

Pros / Cons

Zalety:
-Silny na solo
Wady:
-łatwo go zabić na początku


Guide Top

Farming

Musimy jak najszybciej nastakować bloodthirstery, wiec bijemy najwięcej minionów jak się da.


Guide Top

Summary

To mój pierwszy poradnik.