Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Malphite General Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Murat'a Malphite Öğütleri

Last updated on January 24, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Murat'a Build

Malphite Build

Ability Sequence

1
3
5
10
12
Ability Key Q
13
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
7
8
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 3


Guide Top

İtem Açıklamaları

Dorans Ring : Oyun başında mana regen , healt , ap verir. lane'de istediğin gibi q atabilmen için .

Sorcerers Shoes : Rakip herolara tam damage vurman için gerekli .

Haunting Guise : Healt ve ap veriyo azcık tank olmanı sağlar .Bide rakip herolara tam damage vurman için gerekli ayakkabı ile aynı mantık .

Sunfire Cape : Healt ve Armor veriyo tank olman için önemli pasifi rakibe azda olsa damage vurmanı sağlar krep kesmeni kolaylaştırır.

Negatron Cloac : Magic resist veriyo rakiplerden çok damage yememen için .

Iceborn Gauntlet : Armor Ap CDR(skillerin çabuk gelmesi) ve ultiden sonra rakibi alanla slowlaması mükemmel item .

Abysall Scepter : Ap ve Rakibin defansını düşürmesi ile fazla damage atmanı sağlar verdiği resist sayesinde azcık tankta olursun

Liandry's Torment : Buraya kadar oyun bitmedi ise Haunting Guise'ı bu iteme büyütürsün pasifi fazladan damage vurmanı sağlıcaktır.

Rylai's Crystal Scepter : Hala bitmediyse oyunun Healt Ap ve Slowu ile çok iyi item . Bu itemi çıkarsan senden hemen hemen kimse kaçamaz .


Guide Top

Genel Savaş Bilgileri

Genellikle ultini 2 durumda atman gerekir.
1- Rakip 3-4 veya daha fazla kişi bi alanda toplanmış ise onları disable(oynayamaz) bırakmak için.
2- Rakibin Carry(Büyücüler veya Ashe gibi uzaktan vuranlar)lerinden birini yanlız yakaladığında direk kesmek için.

İpucu 1 : Ultini atmadan W basarsan armorun artıcağı için hem fazladan damage atarsın hemde daha tank olursun.

İpucu 2 : Heronun genel kombosu W+R+E+Q(carry dediklerime) ile rakibin 3 kişisinin içine atlamak alabilirsen carrylerden birini almaktır .

İpucu 3 : Malphite genel olarak iyi farm(krep kesmek) yapar ama asıl özelliği ultisi ve Q skili ile gank(baska lanelerde kasan adamları yakalamak) atmaktır. Kendi lane'indeki kuleyi aldığın zaman diğer lanelerdeki takım arkadaşlarına yardıma git . Mümkün olduğu kadar takım halinde savaşmaya çalışın. 1v1 den daha çok takım savaşı herosudur Malphite


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion