Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by RunOutOfMercy

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author RunOutOfMercy

My GP Build

RunOutOfMercy Last updated on August 15, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Items

3ekinas mekai potions kai akrivos molis mporis na pais back na to kamis toutopaene!

Meta kamnis tis mpotes sou pou en logiko na en oi!

twra prepi na klisis to Zealkai meta to B.Fmeta to bf klise to phantom soukai piase enagia extra epiviosi

to epomeno prama pou en must na klisis en to infinity..to pio core item tou gp to pio must!
egw sinithos kamnw allo enagia na ftasi sto simio na farmari opos to pello na skotonei opos to demona kai na tous fefki panefkola!

twra en wra na pollinis to life steal sou opote telionis efkola kai gliora pleon tosou..


twra en polla glioros se speed kai attack speed exi 99% crit chance kai polli damage! foitsiariko! alla en na thelis allo lio life steal gt ama dias mesa en na se kamnoun esena first target twra! opote klise allo enakai poula tomolis fkalis ta lefta gia n piasis enakai ta 3 potions (mple kokkino prasino)