Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

General Guide by


344
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

nerf city vs gg

Last updated on January 25, 2016
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

o talon einai mid

otan paizeis talon gia na mpeis ston antipalo perimene to 3 level einai poli xrisima kai ta 3 spel sou kata prtimish pare flash ignite otan pate 6 level prota kante to E meta to Q kai istera to W kai telos thn ulti.Mhn prospathite na skotosete ta tank o stoxos sas na einai to adc kai pote na mhn pate monos gia na mhn fate seis ola ta spel ton antipalon einai paiktis poy kanei polu dmg kai prepei na mpeinei sto telos einai sxetika ena efkolos paikths arke na vgoune ta spell tou me thn seira kai na kanete ocu to antipalo adc


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion