Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Garen Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Nový build na Garena

Last updated on January 28, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

4
7
9
11
13
15
17
Ability Key Q
5
Ability Key W
6
8
10
12
14
16
18
Ability Key E
1
2
3
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

PRE a PROTI

PRE

    nedá sa zabiť
    zajebe všetko lebo je strašne OP

PROTI
    proti neni nič, lebo všetko čo je proti nemu je V PIČI MRTVÉ LEBO TO ZABIL


Guide Top

Obsah

Treba útočiť na každého miniona - najlepšie keď má málo životov aby ho to zabilo. Keď sa priblíži nejaký šampión, stlač Q - ak má zelené políčka nad hlavou, pošli ho do piče lebo nepotrebuješ aby ti kradol killy a xp. Q potom použi do najbližšieho miniona. Ak sú políčka červené, RYCHLO DOŇHO!!!!!11!1!!1 Daj F (ale to má dlhý cooldown) aby si bol mega rýchly. Po prvom útoku hneď W, E a keď má polku hp, dáš R (to má tiež dosť dlhý cd) a KOKOT JE V KURVE. Keď nemáš ultimu ready, možno ti utečú takže je lepšie ju mať. Takto si zabezpečíš vela killov a xp. Väčšinou budeš hore takže treba zabiť minionov, šampiónov a potom veže. Tvoje vysoké životy ti zaručia že nezomrieš. Ak náhodou ti niekto minie, treba ísť na 15 sekúnd do kríku. Ďalej opakovať od začiatku. Ak stretneš menej ako 5 zlých šampiónov, musíš ísť hneď do toho, ktorý má málo políčok, prípadne keď má aj nejaké prázne to je super. Q, W ,E, R a ROZMRDAŤ MU HLAVU.


Guide Top

Koniec

Postupne treba zničiť všetky veže a potom ROZJEBAŤ nexus. Pozor na veže, robia vela damage, aj keď to je jedno lebo ty máš vela životov. A vlastne ešte medzitým inhibítory, ale tie nestrielajú takže to ide bez problémov.