Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Veigar Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Organize Q kralı

Last updated on August 12, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
7
10
16
Ability Key Q
5
9
13
15
Ability Key W
2
4
8
12
17
Ability Key E
6
11
14
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Nasıl başlanır

Arkadaşlar öncelikle verdiğim build midler için hiç atar yapmadan son vuruşları q skiliyle alarak kasıcaz karşıdaki heroya göre uzak herosuysa rahat rahat minnion kasmamız gerek ve gerekmedikçe aslağa heroya vurmamamız gerek. Eğer karşıdaki hero zayıf hero ise örneğin twisted fate atar yapabiliriz ancak karşıdaki hero her ne olursa olsun stunından korkmalısınız.. vede e skili açılmadan dalmamalısınız. E skilini heronun gidiş yönüne yanı kenarını tam heronun üzerine tutturmalısınız heroyu skilin içine değil kenarına isabetlemelisiniz rakip stun yemeden hemen stun yiyeceği yere w skilini ardından heroya q skilini atarak hasar verebilirsiniz. Herneyse illaki karşıda jungle herosu olucaktır pro arkadaşlar hangi heroya nasıl önlem alınır bilirler kenarlardan uzak durup karşıdaki hero atar yapmaya çalışıyorsa veyahutta sizin kuleye gelmelerine ve canının yüksek olmasına rağmen yaklaşmıyorsa ganga gelmiş bir hero bulunuyor olabilir buda dikkat edilmesi gereken bir husustur.