Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.12K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

PL Ezreal Guide - AD

Last updated on April 12, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Ezreal Build

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
13
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
8
10
12
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Table of Contents
Guide Top

5v5

Na 5v5 na 1 levelu gramy defensywnie, gdy wbijemy 2 lv atakujemy przeciwnika. Gdy już zdobędziemy first blooda, recall'ujemy do bazy i dajemy teleport na mid lane'a.

Ezreal jest jednym z najlepszych championów, rzadko sie zdaża żeby zginąć na mid lanie.
Ultimate ezreala używamy z pewną taktyką: Jeśli chcecie zabić szybko wtedy kiedy pushuje wam turreta musicie walnąć w tamtym kierunku ultimate i zacząć teleportować się do tego turreta.
Mniej więcej gdy się pojawiamy ultimate powinien wanąć przeciwnika a my go dobić. I mamy łatwy kill ^^


Guide Top

The Brutalizer vs Sheen

Moim zdaniem bardziej przydatny jest jednak Brutalizer bo daje AD,Arm Pen i Cld Red. Sheen daje troche many AP(co do ez'a wogle nie pasuje)no i ten bonus 100% AD wiecej walniesz jak walniesz spella ,ale jeśli juz musisz grać z sheen'em to wiedz,że jak użyjesz mystic shot'a to włączy się ten bonus sheena a gdy uderzy mystic shoot zada 100% więcej AD. Przydatne sheen i brutalizer jeśli niemorzecie się zdecydować czy jedno czy drugie zagrajcie sobie i z sheen'em i z brutalizre'em.