Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

General Guide by jadano

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author jadano

Pre začiatočníkov [SK]

jadano Last updated on January 9, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Guide Top

Všetko

V hre ide o to zvoliť si ktorú linku chceš hrať.

Support: Najjednoduchšia rola pre každého, kde dávaš pozor na ostatnách, nemusis lasthitovať, nemusíš zabíjať, musiš sa starať len o svojich :)

ADCarry: Veľmi ťažká rola, každý útočí na teba, ale stačí sa držať vzadu, vychytať správny momnt a... PENTAKILL!

APCarry: Hraje na hlavnej linke (dalej len "lajne" #Poop), má burstovný damage, no je v takej istej pozícii ako ADCarry, čím skôr zomrie, tým lepšie :D

Jungle: Od S5 je to ťažšia profesia, kde pomáhaš ostatným tým, že ich gankuješ, získavať objektivy ako Drak a Baron a pod.

Top: Poväčšine tanky hero, ktorý utankuje všetko, ale META je nevyspytateľná


Guide Top

SUPPORT

Ide o to, aby si udržal iných spojencov na žive, aj za cenu svojho života

V krátkosti:
SPELLY: Exhaust alebo Ignite s Flashom
Exhaust kvôli redukcii damage enemy ADC, popripade všetkých, ktorí by chceli zabiť tvojho bližného :)
Ignite je pre tých, ktorí vedia s killmi aj niečo robiť, #KoreanTactics

SUPP ITEMY:
- modrý pre tých, ktorí poukujú, teda stále majú kontakt s nepriateľom, ten item im pri použití spellu alebo basicu dáva goldy (pri útoku na championov a na veže)! (Morgana, Karma, Nami, Sona, Lulu)
- upgradnutá verzia dáva AoE damage a slow

- zelený je pre tanky champov, alebo pre tých, ktorí radi lasthitujú -.-´ (len miniónov!!!), lasthit za určitý čas dáva goldy a heali najbližší target, ktorí je pri tebe (Thresh, Braum, Leona, Taric, proste tanky champovia OP)
- upgradnutá verzia dáva shield, ktorý po pár sekundách dáva damage


- žltý je pre ých, ktorí nie su nejak aktívny, dava im goldy ked minion zomrie, taktiež heali životy, pridáva manu a pridáva aj rýchlosť pohybu (Janna, Soraka a pod)
- upgrade dáva AoE speed pre každého v dosahu supporta, dobrý na engage(začatie fightu) alebo disengage(útek, retreat)

ITEMY:
Randuin´ Omen (armor, aktívka na Aoe slow, niečo ako opak Talismanu, žltého supp itemu), dobrý na spomalenie, napr pre champov, ktorý slow nemajú
Sunfire Cape (armor, mini DPS damage každú sekundu damage okolo teba), dobrý napr na Leonu, alebo melee tankov, teda tankov na blizko
Spirit Visage (magic resist, teda mr, Cooldown reduction, teda CDR), dobrý pre Nami a iných čo majú heal
Banshee´ Veil (mr, blokuje jeden spell kažých pár sekúnd), dobrý pre engage do fightu, napr pre Leonu
Righteous Glory


Guide Top

dalšie neskor


Guide Top

Introduction


Guide Top

Introduction


Guide Top

Introduction


Guide Top

Summary


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion