Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

pwnshe

Last updated on October 8, 2010
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
ADC Role
Ranked #25 in
ADC Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

2
8
10
11
12
Ability Key Q
1
3
5
7
9
Ability Key W
4
13
14
15
17
18
Ability Key E
6
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 9


Eerst meki pendant kopen voor de mana regen.
Dan rustig je minions farmen, proberen je tegenstanders een beetje te irriteren en zoveel mogelijk last hits pakken op de minions. Wanneer je mana op begint te raken ga je een keer terug voor je boots of speed en nog 1 of 2 pots om wat langer in je lane te kunnen blijven. Wanneer je 1850 gold hebt ga je meteen terug en koop je BF Sword. Heb je het zwaar in je lane kun je ook eerst je boots upgraden zodat je makkelijker weg kunt komen bij een gank. Speel defensive je bent echt SNEL dood. Zodra je BF sword hebt ga je veel meer DMG doen op squishy enemies zoals ashe, annie, ryze. Heb je je boots niet geupgrade is dat je volgende doel. Daarna pak je wat attack speed en crit change door je zeal te kopen( dat is je grootste vriend ) en ashe crit al vaak. Na je seal upgrade je BF sword naar een infity edge, en dan kun je wat aanvallender gaan spelen. Zodra je panthom dancer hebt ga je echt los en zie je die HP balk van je enemies echt verdwijnen bij elk schot.

Speelstijl: Defensive, blijf achter je tanks en loop niet teveel alleen door de map. Ashe is een echte carry, harde DMG maak weinig escape moves.

Succes xD