Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rengar Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.27K
Views
1
Comments
3
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Rengar (Polski build)

Last updated on August 27, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
4
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Jak grac?

Startujemy z butami i 3 potkami. Staramy się utrzymać na linii aż do momentu kiedy będzie nas stać na Gigant's Belt (Pas Gigantów). Następnie staramy się składamy jak najszybciej Frozen Mallet (Lodowy Młot). Dopiero po kupieniu Sheen'a możemy zacząć działac. Wściekłośc jest nasza główną bronią więc nie bójmy się wykorzystywać spelli na minionach (zwłaszcza ze nie mamy many). Z załadowana wściekłością włączamy dzikość (Q) i skaczemy na przeciwnika z krzaków. Po tej czynności wykorzystujemy wszystkie spelle (Q drugi raz pod rzad) i odsuwamy się (i tak do skutku). Kiedy widzimy że przeciwnik chce walczyć możemy włączyć ulti zaczekać na załadowanie wściekłości i powtórzyć te czynności. W teamfight'ach wybieramy najslabsze cele i atakujemy standardowym combo. Kiedy mamy wsciekolsc to ulti zostawiamy na ucieczke, a kiedy nie jestesmy przygotowani to ulti wykorzystujemy żeby wejsc juz z zaladowanymi ladunkami. Po the Bloodthirster (Krwiopijcu) możemy składac w sumie co chcemy (albo atak albo zdrowie), ja wybrałem taka kombinacje ale to zależy od was. :P