Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Team Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Riven Build Eater solotoppers . ~~~~~~~Occelote .~~~~~~~~

Last updated on January 30, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

NO TEN NASZ TIM , KTÓRY ZLAMI

[VS]

Team 2

Ability Sequence

1
Ability Key Q
2
3
4
5
6
17
18
Ability Key W
8
9
10
11
12
13
15
16
Ability Key E
7
14
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 30


Guide Top

Riven , i Kostur Archanioła , dlaczego ?

Kostur Archanioła jest core itemem , sam byłem na IEM w Katowicach , i widziałem jak tem OKELOTA składał na riven Kostur archaniołą , wszyscy się dzwili , buczeli , ale 100 many daje nam 50 hp . Więc ludzie ! Dlaczego nikt tego nie składa ! Sam poświęciłęm swój czas żeby wszysscy o tym wiedzieli . !


Guide Top

Farming

Farmić , farmić ! Gdy już dobijemy do tych 60 minionów musimy dopiero wtedy zrikalować ! DOPIERO WTEDY , BO MAMY JUŻ DUŻO GOLDA I JESETŚMY DOBRZY I CIŚNIEMY NA TOPIE ! TAK !


Guide Top

Jestem przyjacielem NAJLEPSZEGO GRACZA W LOLU , ZAŁUFAJCIE MI , WIEM JAK S

Sam mam 1808 elo , niedawno wbiłem tą wymażoną platynę , i wraz z ***plem gramy rankedy ,JA RIVEN , ze skórką, tom najlebszom a łon gra DZUNGLEREM dobry je , no a gra mjanowidzie Twitchem , dobrze się razem zgrywamy . JA ULT , ON ULT , SORAKA ULT , DRAVEN ULT , NO I MIDDER ULT , NO I CIŚNIEMY , NIE MA INNEJ OPCJI ;\


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion