Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ryze Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Ryzelization (Svenska)

Last updated on January 27, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Ryze Build

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #28 in
Middle Lane
Win 45%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
5
7
9
Ability Key Q
1
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Mastermind
 

Utility: 21


Table of Contents
Guide Top

Items

Börja med Meki Pendant och 2 livdrycker så att du slipper oroa dig för att få **** på mana i början.
Köp sedan: Tear of the Goddess och Sorcerer's Shoes i den ordningen.
Nu kan du välja mellan att börja med Frozen Heart eller Banshee's Veil beroende på om du möter AD eller AP.
När allt det är köpt: Tear of the Goddess, Sorcerer's Shoes, Frozen Heart och Banshee's Veil
så kan du välja mellan att köpa en Rod of Ages eller en Will of the Ancients. Jag rekommenderar att du börjar med Rod of Ages och sedan köper Will of the Ancients eftersom RoA ger både HP och Mana (Mana = Damage!)
Och när du har fyllt ditt inventory så kan du lika gärna uppgradera din Tear of the Goddess till en Archangle's Staff så att Spell Flux gör lite mer skada. :)


Guide Top

Abilities

Det bästa sättet att göra mycket skada på kort tid är att trycka: Q W E Q. Då hinner du få iväg: Overload, Rune Prison, Spell Fux och sedan ännu en Overload. Spell Flux skadar lite men den förkortar Ryze's andra abilities tack vare Ryze's passive och den sänker målets Magic Resist så att den sista Overload skadar extra mycket.

Sedan för att förkorta cooldown på Ryze's abilities så kan man aktivera ulti vid rätt tillfälle.
Så här: Q R E Q W Q. Det kan till och med döda någon som har fullt HP men är svårare att göra.