Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ezreal Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

[S3] [Polski] Korean Ezreal Wykeruje grę

Last updated on May 19, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
ADC Role
Ranked #3 in
ADC Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 2


Table of Contents
Guide Top

Spelle

Polecam na spelle pod ezreala+ / (Przeciwko stunom/slowom)

Ewentualnie można wziąć (lecz nie polecam) +


Guide Top

Itemy

Przede wszystkim na początek trzeba zrobić:
Spirit of the Elder LizardJest to najważniejszy item DMG+Regen Many/HP przyda się także cooldown reduction.
Butki Ioańskie. Ewentualnie Berserkeri ale to słabo się z tym buildem komponuje.
Na Drugi item polecam Rękawicę lub Krwiopijca Rękawica jest bardzo dobrym itemem w S3 ponieważ za każdym skilem daje slowa obszarowego świetna zamiast Trinity Force (Moc Trójcy). A Krwiopijca nie trzeba uzasadniać świetny item pod każdego ADC.
Następnie warto kupić Ostatni szept Teraz przejdźmy do defensywy:
Tak więc jeśli gracie przeciwko Postaciom AP Które szybko zdejmują ADC (np. LeBlanc)
Złóżcie Rtęciowy Bułatmożecie dorzucić potem coś pod dmg typu BOTRK albo Plemienną jeśli łatwo jesteście focusowani Anioła stróża nie polecam ponieważ zazwyczaj odrodzicie sie po team fightcie i tak padniecie
Przeciw mocnym AD (np. Talon, Rengar)
Tak samo jak wyżej tylko zamiast BiłatuKolczastą Kolczugę
To Tyle jeśli chodzi o build


Guide Top

Introduction