Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Shen Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.800
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Shen Ninja

Last updated on April 11, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
8
Ability Key Q
2
9
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Shen Top LaneCześć!
Jestem Foxer89 i to jest mój pierwszy poradnik do postaci.
Shen jest trudnym, ale dobrym off-tankiem. Najtrudniejsze w grze nim jest ultowanie.
Jeśli masz ochotę na granie Shenem to musisz pamiętać żeby powiedzieć first pickowi by nie banował Shena, ponieważ jest to często banowany champion.

Skróty
AA - Auto attack
CD - cooldown
HP - hit points/Heal

Zalety i WadyZalety
+ ma energię
+ Globalny ultimate
+ Ma Skilla do ucieczki
+ Pasywka pomaga w farmieniu

Wady
- Duży cd na ulta
- Często banowany
- Nie zbyt dobry w teamfightah

RozgrywkaWczesna gra

Skupiasz się na zabijaniu minionów i pokujesz z Q. Gdy dojdzie do wymiany ciosów włącz Finte (W) aby uchronić się przed 1 atakiem i skrócić CD pasywki. Pamiętaj! Gdy otrzymasz 6 lvl to zawsze informuj drużynę, że masz ulta i napisz lub pinguj żeby walczyli i wtedy się teleportujesz.

Środkowa Gra

Farmisz i ciągle pushujesz lane, gdy widzisz że mid lane albo bot lane jest gankowany przez enemy teama to ultujesz tam i pomagasz zabić przeciwników. Gdy drużyna zaczyna robić 4 vs 5 a twój opponent jest na lane to wchodzisz do krzaka lub pod turreta i ultujesz do sojusznika, który ma najmniej hp, albo jest focusowany.

Late Game / Teamfighty

Teraz zaczynasz chodzić z drużyną i robicie TeamFight. Tak jak w środkowym etapie gry ultujesz na tego, który ma mało hp lub jest focusowany. Starasz się odciągnąć enemy ADC od walki podchodząc do niego i rzucając w neigo z Q, potem tauntujesz reszte enemy teamu.


ComboTrade (wymiana ciosów)
Vorpal Blade -> Feint -> AA -> Vorpal Blade
Dobicie
Vorpal Blade -> Shadow Dash -> AA -> Vorpal Blade -> Ignite