Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Talon Build Guide by Guest

Middle Talon Mid - Winlane (maybe)

Middle Talon Mid - Winlane (maybe)

Updated on February 2, 2022
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Build Guide By Guest 671 Views 0 Comments
671 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author Talon Build Guide By Guest Updated on February 2, 2022
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Squishy carry

1 2
Domination
Electrocute
Sudden Impact
Eyeball Collection
Ultimate Hunter

Inspiration
Cosmic Insight
Biscuit Delivery
Bonus:

+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

Ignite always
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

Talon Mid - Winlane (maybe)

By Guest
How to win lane effectively - Cách đi lane hiệu quả
You should know Talon is super strong early. 1 W Q passive Ignite combo means first blood at lv2 if the enemy is lower than 50%. Talon is a hard counter for Zed and Yasuo. You can either try to poke with W and get the Q passive or just push the lane with W and go for roams. In case if you are up against range champions with really far poke, you can use the cookies and try to avoid getting poked, then wait for a chance to all in, if you cant do that then just wait for lv6, push the lane then go bot.

Bạn cần biết Talon rất mạnh đầu trận, và là 1 counter số 1 cho Zed và Yasuo, nên thấy 2 tướng này, hãy khóa ngay talon. Ở level 2, bạn dường như có lượng dame không thể đoán được, và nếu bạn cấu được đối phương xuống dưới 50%, thì khả năng 1 combo W Q nội tại và thiêu đốt là đủ để kết liễu. Bạn cần lên cấp 2 trước, nếu đối phương ăn lính, bạn có thể cấu rỉa bằng W, sau đó combo Q nội tại, nếu không họ sẽ bỏ lính và ôm trụ, đó là khi chúng ta đi hỗ trợ cánh. Nếu bạn bị đè lane bởi tướng cấu rỉa tầm xa, hãy cố ôm trụ đến lv6, bạn có thể đẩy lane mạnh hơn với W và đi bot tìm mạng.
How to play in combat - Trong combat
Talon can be an easy champion to play, but really hard to master and calculate the damage. When you are in combat, you want to eliminate their carries as fast as possible without getting caught. You can simply do so by a W Flash Q R passive combo, then just E out with the remaining speed. If the combo is too hard for you, just do W Q R passive. If you just started playing Talon, then I recommend using R first, Q on the target then W.

Talon có thể rất dễ chơi nhưng cũng khó để làm chủ được lượng dame gây ra. Trong combat, nhiệm vụ của bạn là loại bỏ carry của đối phương ra khỏi ván cờ càng nhanh càng tốt và không chết. Bạn có thể W tốc biến Q R nội tại và nhảy E ra khỏi đó, đối thủ sẽ ngơ ngác trên bảng đếm số. Nếu bạn không làm được, hãy W Q R nội tại. Nếu bạn đang tập chơi Talon, tôi khuyên bạn nên dùng R để tàng hình tiếp cận sau đó Q rồi W rồi đánh nội tại.
Tips - bí quyết
when playing Talon, try to get as close as you could before Q so it does more damage.
If you play against Zed or Kayn, wait for them to come out of their ultimate, quickly do the R W Q passive.
You can jump the walls in your fountain.
If you are up against Yasuo, max Q.

Khi chơi Talon, Q gần hơn để gây thêm dame
Khi đối đầu với Zed và Kayn, hãy đợi chúng ra khỏi ult, bạn cần nhanh hết mức có thể, dồn combo R W Q nội tại.
Bạn có thể nhảy tường trong nhà chính.
Đi lane với Yasuo? tường gió? Không sao, hãy full Q.
Download the Porofessor App for Windows

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide