Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Team Guide by Kewin.

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Kewin.

[Volibear] You can't beat it [Tank]

Kewin. Last updated on April 28, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Your Team

[VS]

Enemy

Cheat Sheet
Previous Champion Build Next Champion Build

Volibear Build

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #33 in
Jungle Role
Win 49%
Get More Stats

Ability Sequence

1
12
14
17
18
Ability Key Q
3
4
5
7
9
Ability Key W
2
8
10
13
15
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 3

 
 
 
 
 
Durability
3/
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 3


Guide Top

Granie Volibear'em

Każdy kto umie używać jego combo, to z tymi przedmiotami da sobie rade.

Walka:
Gdy przeciwnik jest daleko, to gonimy go(Q) przed nim naciskamy szybko E i bijemy, a gdy się załaduje to W.
Gdy przeciwnik jest blisko, to bijemy wręcz później W, gdy ucieka Q i po tym E, aby szybko nie uciekł.

Gdy walczymy w TEAM FIGHT to włączamy ulti(R) i później to co będzie nam potrzeba.

Jak potrafisz grać tą postacią to prawie sam robisz PENTAKILL'a


Guide Top

Plusy / Minusy

+Bardzo dobry pasyw, który umożliwia dobrze utrzymanego solo topa, jungle bez potów oraz ***sa w walce :)
+Jego ulti jest bajeczne, bijesz jednego przeciwnika zabijasz dwóch kolejnych.
+Ugryzienie pozwala na bardzo szybkie znokautowanie przeciwnika oraz bardzo niefajny kill steal

-nie ma


Guide Top

Praca w zespole

Jego pierwszy skill pomaga całej drużynie na osiągnięcie przewagi nad wrogiem.
Wyrzuca przeciwnika za plecy, po czym przeciwnik zostaje zabity przez sojuszników.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion