Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Warwick Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.19K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Warwick Król 3vs3

Last updated on December 31, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Masteries

Skile:

1.http://eune.leagueoflegends.com/pl/champions/19/warwick_krwawy_owca
Cios wygłodniałego - Wgryza się w przeciwnika, zadając obrażenia magiczne i leczy Warwicka.
Uderza przeciwnika za wyższą z dwóch wartości - obrażenia magiczne równe 75/125/175/225/275 (+1) bądź 8/11/14/17/20% maksymalnego zdrowia przeciwnika (stworom zadaje tylko określoną ilość obrażeń) oraz przywraca Warwickowi zdrowie 80% zadanych obrażeń.

2.Zew Łowcy- Warwick wyje, na krótko zwiększając prędkość ataku sojuszniczych bohaterów w okolicy.
Warwick wyje, co wzmacnia sojuszniczych bohaterów w okolicy. Zwiększa to prędkość ataku Warwicka o 40/50/60/70/80%. Pobliscy bohaterowie otrzymują połowę tej premii. Efekt trwa 10 sekund.

3.Zapach krwi - Warwick biernie wykrywa osłabionych bohaterów znajdujących się w pobliżu. Zapach krwi wprowadza go w szał, powodując, że porusza się z niezwykłą szybkością.
Po włączeniu: Warwick wykrywa wrogich bohaterów, posiadających mniej niż 50% życia w odległości do 1500/2300/3100/3900/4700; kiedy wyczuje takiego przeciwnika, zyskuje premię 20/25/30/35/40% do prędkości ruchu.

4.Bezkresna Niewola (ulti) - Warwick rzuca się na wrogiego bohatera, przygważdżając go oraz zadając obrażenia magiczne przez kilka sekund.
Warwick rzuca się na bohatera, zadając 200/300/400 (+) pkt. obrażeń magicznych w przeciągu 1,8 sekund oraz przygważdżając cel. W tym czasie Warwick otrzymuje premię w wysokości 30% do kradzieży życia.

5.Wieczne Pragnienie (pasyw) - Każdy atak Warwicka leczy go. Każdy kolejny atak przeciwko temu samemu celowi zwiększa wartość leczenia.
4.