Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Xin Zhao Humor Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.887
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

xin op jungle

Last updated on February 1, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
11
13
15
17
Ability Key E
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

XIN jako defensywny jungler nie ma mozliwosci czestego gankowania, przez co jesteś skazany na stres związany z gankami od strony przeciwnika oraz niebieskim buffem który przydaje się junglerom aby wyrownac poziom postaci. Gdy Xin zamierza zgankowac postaraj się o to żeby przeciwnik miał mniej niż 1/3 hp ponieważ xin jako strychte defensywny jungler nie posiada obrażeń. Jeżeli dzięki twoim staraniom twój jungler pozyczy od ciebie fraga mozesz byc z siebie dumny i liczyc ze kiedys ci go odda.(?) Taktyka gry Xinem jest prosta i oczywista: Najpierw zabieramy lvl na bocie w krzakach a gdy osiagniemy juz 4 lvl idziemy w jungle. Kolejnosc junglowania jest prosta:((od prawej strony) dragon-golemy-blue-zjawy-golemy przeciwnika-zjawy przeciwnika-red-wilki-Blue przeciwnika. Tak więc kolejność junglowania jest prosta i oczywista, taka kombinacja pozwala nam na feedo bycie wszedzie oraz nie tracenie lvl.


Guide Top

Introduction


Guide Top

Runes


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion