Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

General Guide by Nunuu92

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


309
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author Nunuu92

My Akali Build

Nunuu92 Last updated on August 24, 2015
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

About Akali

Akali jest sytuacyjny pick, który wypełnia się w rolę zabójcy bardzo dobrze. Akali jest mistrzem, który opiera się głównie na możliwości śnieżki w późniejszej grze. Oznacza to, że potrzebuje dobrego wczesnego połowie gry, aby ustawić ją w pełnym zakresie, a ona robi świetny użytek z dodatkowego złota można uzyskać z zabija


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion