Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Mintor

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Mintor

Spam-Bot Nunu

Mintor Last updated on May 30, 2011

Ability Sequence

2
10
12
13
18
Ability Key Q
4
8
14
15
17
Ability Key W
1
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
1/
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Chapter 1

Zīmejumā ar sarkaniem apļiem ir standarta vietas kur visu laiku jāstāv mūsu wardiem. Ar ziliem aplīšiem vietas kur būtu jāslēpj wardi, ja kāds no pretinieķiem nopircis oracle un sit nost mūsu wardus.

Katrs no mums ņem 1 sarkano apli un atbild par to liekot tur wardus regulari.

Augšā ņem pie dragana augšējais solo (Ashe)

Apakšējie divi, tos pa vidam, lizards un tuvak pretinieku bazei ņemat jūs abi, katrs pa vienam!


Ar ziliem apliek sazimets kur jaliek wardi, ja pretinieki noperk oracle.
Tadejadi wardi atrodas krumos un vini pamana tikai tad ja pashi krumos ieiet.