Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Riven Build Guide by DresiarzJP1

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author DresiarzJP1

Dobry demedż katarinom

DresiarzJP1 Last updated on March 12, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #18 in
Top Lane
Win 51%
Get More Stats
Guide Top

Dlaczemu VIktor attak spid?

Nie wiem.


Guide Top

Nasz najwięksiejszy wrug?

TEEEMO! nic nam nie robi! ale vladimir tak!


Guide Top

Czempion spotlajt fricka

frank powiedział w sfoim spotlajcie rze mundo jest dobry. nie wiem bo mnie wtedy nie było

Oto FRICK zatwierdzony przes UNESCO
BARDZO DOBRY FRICK

W NASTEMPNYM BÓLIDZIE BUDUJEMY FRICKA POD CHUJA W DUPIE


Guide Top

podziękowania

dziękuje


Guide Top

ostatni czopter

Wielu ludzich óważa ten bóild za kondontrowersyjny, ale nie wiem bo to nie moja wina. Taric to bardzo dobry solo top jungler ad carry offtank antitank bruiser ap mage wienc to sie pszyda w real lifie noobie


Guide Top

Jeszcze bardziej ostatni czapter

to juz koniec huj kurwa


Guide Top

PROSY I KONSY!!!

-Dobrze bije mage miniony w późnym late gejmie
-Dobry demedż i chuj

Konssy;
-Tata jej zabrał lalke po za tym wszystko wporzo