Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Pantheon Build Guide by tim45

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.

We recommend you take a look at this author's other builds.Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.26K
Views
1
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author tim45

Pantheon DPS

tim45 Last updated on January 18, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Chapter 1

Drugi wzorzec osobowy � to �redniowieczny, nieskazitelny rycerz, którego dewiz� życiow� s� s�owa �Bóg, honor, ojczyzna�. �Pie�ni o Rolandzie� prezentuje taki wzór. Wizerunek Rolanda stanowi przyk�ad osobowy �redniowiecznego rycerza, który s�uży wiernie Ojczyźnie, królowi i Bogu. Wysoko ceni honor i prezentuje wiele cnót rycerskich.

Wiele osób uważa , że �redniowieczni ludzie byli brudni, brzydcy i okropni. Wyczyta�am jednak , że ówcze�ni ludzie nosili bielizn�, k�pali si� co tydzie� lub dwa. Bardzo im zależa�o na wygl�dzie zewn�trznym. Nie tylko my mamy zmys� powonienia . i w �redniowieczu istnia�y publiczne �aźnie. Ludzie za�atwiali swe potrzeby w wygódkach, a nie gdzie popadnie, używano pachnide� i chodzono w czystych ubraniach. K�piel by�a przyjemno�ci� i dlatego niektórzy mnisi niestety jej nie zażywali, jednak nadal si� myli. Oczywi�cie nie mogli oni dorówna� ludziom wspó�czesnym ale my�l� , że dba�o�� o higien� intymn� i ogólny wygl�d jest dowodem , iż byli to ludzie estetyczni, kochaj�cy pi�kno i porz�dek
Nast�pnym dowodem na potwierdzenie s�uszno�ci mojej tezy jest ogromny rozwój architektury. W rzeźbie, gotyk wprowadzi� po raz pierwszy od czasów starożytnych, posta� ludzk� naturalnej wielko�ci . Tworzono liczne pos�gi Chrystusa , �wi�tych i postaci biblijnych . Powsta�o też wiele pi�knych rzeźb Matki Boskiej (Madonny) .O�tarz Wita Stwosza należy do najważniejszych polskich zabytków �redniowiecznych , wykonany w XV wieku dla Ko�cio�a Mariackiego w Krakowie przez Wita Stwosza , mistrza z Norymbergii , jest arcydzie�em rzeźby.
To w�a�nie w �epoce zacofania� powsta�y tak fascynuj�ce i pi�kne zabytki , którymi obecnie wszyscy bez wyj�tku si� zachwycamy. S� to min.
Saint-Chapelle oraz Bazylika Notre-Dame w Paryżu, katedra Santa Maria del Fiore we Florencji, Pa�ac Dożów w Wenecji, Kaplica Syksty�ska.
Dowodem na potwierdzenie s�uszno�ci mojej tezy może by� ogromne i ciekawe życie dworskie jakie prowadzili ówcze�ni ludzie. Przysposobienie do stanu rycerskiego zaczyna�o si� w wieku 7 lat. Ch�opiec zostawa� wówczas paziem na dworze króla (seniora) . Paziowie uczyli si� zasad s�użby rycerskiej i pos�ugiwania si� broni�. W wieku 15/16 lat paź zostawa� giermkiem (osobistym s�ug� swego pana). W tym czasie zdobywa� umiej�tno�ci niezb�dne do walki konno . Po 5 latach giermek móg� by� pasowany na rycerza przez w�adc�. Wst�puj�c w szeregi rycerskie musia� przestrzega� pewnych norm : prawdomówno�ci , dotrzymywania s�owa, kodeksu honorowego , broni� s�abszych , wdów i sierot .Życie rycerzy skupia�o si� na zamkach. Na dworach w�adców wykszta�ci�a si� swoista kultura dworska : przebywa�o tam wielu rycerzy i giermków, na dwory przybywali trubadurzy, kupcy przywozili egzotyczne towary, a wraz z nimi wiadomo�ci z ko�ca �wiata. Odbywa�y si� uczty, podczas których s�uchano pie�ni i opowie�ci o czynach s�awnych rycerzy walcz�cych w obronie wiary chrze�cija�skiej; na dziedzi�cach odbywa�y si� turnieje rycerskie.

Nie tylko bogaci i wysoko urodzeni mieli jaki� wk�ad w nasz� kultur�, tradycj� i ca�� cywilizacj�, ale również tak pro�ci i biedni ludzie jak ch�opi. Przeważaj�ca kultura ludowa u schy�ku �redniowiecza by�a zróżnicowana , gdyż tworzy�y j� tradycje i obyczaje ludno�ci wiejskiej poszczególnych krajów (wywodz�cych si� z czasów przedchrze�cija�skich ). W Polsce przyk�adem tradycji poga�skiej po��czonej z kultur� chrze�cija�sk� jest widoczny do dzi� , cho� już rzadszy , zwyczaj chodzenia kol�dników po domach w okresie �wiat Bożego Narodzenia ; b�dź tez stara tradycja obchodzenia jesieni� �wi�ta zbiorów � dożynki oraz w czasie Wielkanocy lany poniedzia�ek zwany �mingusem- dyngusem . Standardowy jest również zwyczaj topienia Marzanny , symbolizuj�cy nadej�cie wiosny . Bogata też by�a twórczo�� ludowa widoczna m.in. w budownictwie , tkactwie , garncarstwie , kowalstwie a także stroju ludowym.
Jako ciekawostki mog� poda� kilka �ma�o istotnych� wynalazków powsta�ych w omawianej tu epoce . S� to na pierwszy rzut oka ma�o znacz�ce rzeczy , ale jak trudne, ma�o ciekawe i nudne prowadziliby�my dzisiaj życie bez nich. S� to okulary, ruchoma trzcionka, gra w szachy, w warcaby. W Anglii wybudowano pierwszy tor wy�cigowy dla koni, wystawiono pierwszy pokaz baletu.
Na zako�czenie pragn� doda�, że dziedzictwo kultur starożytnych przetrwa�o do naszych czasów w dużej mierze tylko dzi�ki �redniowieczu, gdzie w skryptoriach ca�ej europy kopiowano r�kopisy i przekazywano idea�y pi�kna we wspania�ych ilustracjach i inicja�ach pocz�tkowych
My�l�, że przedstawione powyżej argumenty wystarcz� do przekonania o s�uszno�ci mojego stanowiska. Musz� zaznaczy�, że nie zamierza�am po�wi�ci� tego opracowania na obron� �redniowiecza bo podobnie jak inne epoki naznaczona by�a wojnami, g�odem, cierpieniem, ludzk� s�abo�ci� i zbrodni�. Chodzi mi wy��cznie o prawd� historyczn�. Chodzi o to, aby pokaza�, że myli si� ten, kto twierdzi, iż w�a�nie wtedy nast�pi�a wyj�tkowa koncentracja z�a, okrucie�stwa, ciemnoty i fanatyzmu. Tak jak inne epoki, �redniowiecze ma nie tylko same cienie, lecz także swoje blaski, które w niejednym przypadku s� ja�niejsze niż blaski epoki renesansu, o�wiecenia, a także naszych czasów.