Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by tim45

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.127K
Views
0
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author tim45

Amumu

tim45 Last updated on February 2, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #5 in
Jungle Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

1
14
15
17
18
Ability Key Q
3
7
10
12
13
Ability Key W
2
4
5
8
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
4/
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 12

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 9


Chapter 1

Cursed Touch � przyzwoity pasyw który mocno pomaga w walkach drużynowych
Bandage Toss � g�ówny skill zaczynaj�cy. Przyci�ga ci� do przeciwnika zadaj�c przyzwoite obrażenie oraz og�uszaj�c przeciwnika. Jest to �atwy strza� z niez�ym zasi�giem
Despair � �wietny atak AoE. Utrzymuj�cy si� (trwa jaki� czas). G�ówny powód dlaczego jest niebezpiecznie sta� blisko Amumu
Tantrum � przyzwoita pasywna umiej�tno�� która pozwala tobie �soak� (niestety, nie wiem o co tutaj chodzi) troche obraże�. Używaj go jako swojej g�ównej umiej�tno�ci do farmienia, jest także możliwe użycie na wrogich championach
Curse of the sad mummy � pu�apka AoE. To jest to co obraca wynik bitwy na twoja korzy��, wi�cej o tym skillu później.
2. Wprowadzenie
Cze�� jestem ForceAmp. Pomimo, że jest to mój pierwszy poradnik s�dze, że odwali�em kawa� dobrej roboty. I nie jest to wielka �ciana bezmy�lnego tekstu. Jestem ca�kiem dobry w tej grze ale na pewno nie najlepszy. Gra�em Amumu wystarczaj�co d�ugo by napisa� ten poradnik. Może ci on pomóc nie by� do dupy (takie znam t�umaczenie, nie bi� Tongue)
3. Plusy i minusy
Plusy:
�wietny tank
�wietny inicjator
Może zmieni� wynik bitew
Niez�y dmg
Niez�a umiej�tno�� farmienia
Stun
wszechstronny
Z dobrym item buildem może by� skrajnie przydany
Minusy:
W jakim� stopniu zależny od teamu
Focused a Bunch (nie wiem o co chodzi)
Może mu si� cz�sto ko�czy� manna

4. Umiej�tno�ci summonera
Ja używam Ghost i Flash
Ghost jest używany gdy przeciwnik ucieka od twoich u�cisków rozpaczy (skill Despair). Może by� także używany do rozpoczynania gdy twój Flash si� ��duje. Albo może by� używany do ucieczki.
Flash jest używany do rozpoczynania (inicjator). Powinien by� używany zamiast Bandage Toss tak aby� mia� zasi�gowego stuna po tym jak ruszy�e� z�apa� uciekaj�cego przeciwnika lub uratowa� kogo� kto jest w tarapatach.
Inne czary które mog� by� przydatne dla Amumu:
Teleport � może by� używany aby szybko wroci� na swój lan.
Rally � użyteczny w bitwach oraz jako leczenie w early game
Cleanse � os�abiony spell ale ci�gle użyteczny gdy przeciwny team ma dużo CC
Ignite � wi�cej obraże�

5. Masteries i runy
Nie ma tutaj co t�umaczy�.
6. tank/ap hybryda amumu � autorstwa zYn
To jest wszechstronny build który naprawde b�yszczy z odpowiednim użyciem Despair. Używaj tego buildu jeżeli już masz tanka/hybryde w swoim teamie. Lub gdy po prostu chcesz �gwa�ci� twarz� (nie kumam XD)
Przedmioty:
Start
Sapphire Crystal, manna na start żeby� móg� używa� swojego Tantrum znacznie cz��ciej podczas farmienia. Masz już wystarczaj�co +hp w early game ze swoich run i masteries.
2x Health Potion, żeby� móg� by� w jakim� stopniu agresywny. Regeneracja życia jest wspania�a.

Pierwsze zakupy
Catalyst the Protector odnawia HP i MP za każdym razem gdy awansujesz na wyższy lvl. Wspania�y item na pocz�tek
Jeżeli masz wystarczaj�co pieni�dzy możesz też kupi� Boots of Speed

Ostateczne przedmioty:
Rod of aegis jako pierwszy przedmiot aby� móg� wymasowa� bonus już w early. Dodaje HP, MP i AP.
Mercury�s Treads wspania�e przeciw CC i ma troche magicznej odporno�ci
Rylai�s Scepter wi�cej AP bez oddawania HP. Dodatkowo twój Tantrum może spowalnia�
Sunfire Cape ten przedmiot jest praktycznie stworzony dla Amumu. HP, obrona i magiczne obrażenia dla otaczaj�cych przeciwników. Do��cz do tego twój Despair i stajesz si� �mierciono�ny. Kup dwa takie
Abyssal Scepter ten przedmiot ��czy si� z twoim Cursed Touch i dodaj tobie troche AP. Obniża magiczn� odporno�� wrogów do praktycznie 0.
Uzasadnienie zYn�a
AP jest niezmiernie ważne dla Amumu. Z Rod of Ages oraz z Rylai
Nie b�dziesz po�wi�ca� swoich umiej�tno�ci jako tank a zyskasz dużo HP. Jak wida� na za��czonym obrazku posta� pod koniec b�dzie mia�a oko�o 4k życznia i nieca�e 2k manny z Despar idzie oko�o 6% na sekunde oraz dostajesz duż� korzy�� do twojego Tantrum, Bandage toss i ulti.
Ta kombinacja AP + Sunfire Capes sprawia, że twój DPS jest niedo�cigniony sprawiaj�c przeciwnej drużynie spory problem. Nie mog� zostawi� ci� samemu ponieważ twój Despair + Sunfire Cape zadaje za dużo obraże�. Wi�c mog��
a) Zostawi� ci� w spokoju, b�dzie to znaczy� ze przyjmuj� niewiarygodne ilo�ci obraże�� a tego nie chc�
b) Zaatakuj� ci�� co� graj�c jako tank� chcesz aby zrobili. I za każdym udanym atakiem redukuj� cooldown Tantrum, daj�c ci możliwo�� używania go cz��ciej.

7. Fizyczny tank AMumu
Ten build jest stworzony do walki przeciw g�ownie fizycznemu teamowi przeciwnikow (4-5 z nich). Z tym buildem b�dziesz w stanie tankowa� oko�o 20k obraże� fizycznych i oczywi�cie atakowa�.
Przedmioty
Start
Masz dwie opcje
1) zbroja na start oraz hp pot zapewni� wczesn� (early game) efektywno��
Cloth armor, 2x health i mana potion
2) ewektywno�� w farmieniu. Możesz przyj�� sporo obraże� i zregenerowa� je w kilka sekund.
Regrowth pedant

Pierwsze uzupe�nienie
1) najbardziej potrzebna jest obrona oraz manna + troche zmniejszony czas regeneracji umiej�tno�ci oraz buty.
Glacial Shroud, boots of Speed
2) bardzo dobra regeneracja hp i mp + 5 z�ota co 10sekund oraz buty
G�ówne przedmioty
Frozen Heart � zrób z Glacial Shroud w�a�nie ten przedmiot jeżeli poszed�e� pierwsza �cieżk�, jeżeli poszed�e� drug� to b�dziesz musia� zebra� troch� z�ota pr�dzej czy później.
Ninja Tabi +obrona, + uniki, + szybko�� biegania
Sunfire Cape znów, ten przedmiot jest stworzony dla amumu. +hp, +obrona, + aura obraże� magicznych
Thornmail � zwraca obrażenia kiedy jeste� namierzany. Idealny przedmiot do tego buildu