Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build

lol champion Amumu guide
Edited a Guide Jul 1st, 2014 Amumu: amumu nathans build

Build

lol champion Amumu guide
Published a Guide Jul 1st, 2014 Amumu: amumu nathans build