Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo - Happy Halloween

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Enter the MOBAFire Ironman and test your skills to compete for the $1,000 USD cash prize and a prestigious award! 🔥

Summoner Info

Biography

ประโยชน์สำหรับการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ : นอกจากการอบสมุนไพรเพื่อรักษาอาการคุณแม่หลังคลอดบุตรได้แล้ว ยังสามารถรักษาเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย เพราะสมุนไพรบางชนิดจะช่วยบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก , บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้น และเอ็นให้เบาบางลง , ช่วยลดความดันโลหิตสูง ฯลฯ ท่านสามารถอ่านบทความสาระเนื้อหาสรรพคุณของสมุนไพรต่อได้ที่นี่.......

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide