Help Support Our Growing Community

MOBAFire is a community that lives to help every LoL player take their game to the next level by having open access to all our tools and resources. Please consider supporting us by whitelisting us in your ad blocker!

Want to support MOBAFire with an ad-free experience? You can support us ad-free for less than $1 a month!

Go Ad-Free
Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Summoner Info

Biography

Agent Ubezpieczeniowy Commercial Union proponuje profesjonalne doradztwo w zakresie: OFE, fundusze emerytalne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inwestycyjne, majątkowe, zdrowotne, podróżne, komunikacyjne, grupowe, ubezpieczenia firm. Po otrzymaniu zawiadomienia zajściu zdarzenia i stwierdzeniu przez pracownika Centrum Pomocy, iż zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, Centrum Pomocy spełnia świadczenie wynikające z zakresu umowy ubezpieczenia zgodnie z zapisami niniejszych OWU.

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania niezgodnego z przepisami prawa (na równi z umyślnym działaniem traktuje się znajomość wady lub szkodliwości wytworzonych albo dostarczonych produktów lub wykonanych prac albo innych czynności) ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Zarząd/ Właściciela, pełnomocników i prokurentów.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez poszkodowane osoby trzecie, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
Więcej informacji jest tu