Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

MOBAFire's final Season 13 Mini Guide Contest is here! Create or update guides for the 30 featured champions and compete for up to $200 in prizes! 🏆

Summoner Info

Biography

ตรวจหาเชื้อโควิด-19ด้วยน้ำลาย เชื่อถือได้หรือไม่?? ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)มีทั้งการตรวจโดยใช้การเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก และการเก็บตัวอย่างจากน้ำลายและจะต้องมีการตรวจด้วย RT-PCR หรือ Real Time Polymerase Chain Reaction เพื่อเป็นการยืนยันผลการทดสอบ ข้อดีของการตรวจ แบบเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย : เพียงเก็บน้ำลายและใช้ชุดตรวจจุ่มลงในภาชนะเก็บน้ำลาย จากนั้นรอผลเพียงแค่ประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ก็สามารถรู้ผลได้ทันที ทั้งนี้ผู้ป่วยังสามารถเก็บตัวอย่างได้เอง และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องป้องกันได้อีกด้วย

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide