Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

General Guide by TheZodiacTR

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author TheZodiacTR

AP Carry Tier List [Turkish Guide]

TheZodiacTR Last updated on February 8, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Guide Top

Giriş

Bir mid oyuncusu olarak hem bana hem de başkalarına yardımcı olmak için midteki şampiyonları kıyaslayan bir liste yapmak istedim. Liste iyi sınıftan kötü sınıfa doğru sıralanmış durumda.

Listeyi nerf ve bufflardan sonra veya kendi izlenimlerime göre sürekli güncellemeye çalışacağım.

Yorum yapmaktan çekinmeyin. Yorumlarınıza göre de tablo şekillenecektir.


Guide Top

Açıklamalar

Kassadin: O kadar güçlü ki ona özel bir tanrı sınıfı açmak zorunda kaldım. Skill set i diğer şampiyonlarla kıyaslanamaz bile. Tek vuruşta bir şampiyonu yok edip sonra da 3 saniyede bir gelen flashıyla(ultisiyle) kaçmak mı? Kesinlikle OP.

Ziggs: Kassadinden sonraki en güçlü ap carry. Aslında onu da tanrı sınıfına koymayı düşündüm ama kassadinin gücüyle kıyaslanamadığı için 1. sınıfta bıraktım. Earlyde bitmek bilmeyen poke'u, late gamede uzaktan bombalarını atarak verdiği hasar ve burst damage'i ile oyunun her safasında üstünlük kurabilen bir ap carry.

Zamanla açıklamaları ekleyeceğim..


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion